> Tuân thủ tuyệt đối, thậm chí vượt mức các quy định, luật bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động sản xuất sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm gạch bê tông AMACCAO. Thường xuyên tự đánh giá nội bộ để đảm bảo sự tuân thủ các quy định khắt khe một cách nghiêm chỉnh nhất.

> Tìm kiếm và sử dụng các loại nguyên liệu thân thiện với môi trường nhằm “xanh hóa” các sản phẩm gạch bê tông AMACCAO.

> Khuyến khích bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên bằng cách sử dụng hiệu quả năng lượng và giảm thiểu khí thải, các chất thải rắn và tăng cường sử dụng tối đa nguyên liệu tái sinh.

> Chúng tôi đặt ra cho mình những mục tiêu rõ ràng về cải thiện môi trường, và thường xuyên cải tiến sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng và bảo vệ môi trường.